Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov RALFERA s.r.o.
(poskytovateľ služby na webových stránkach www.pracavnakupnomcentre.sk)

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1. Spoločnosť RALFERA s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Spoločnosť RALFERA s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov.
1.2. RALFERA s.r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky pracavnakupnomcentre.sk (ďalej len „Internetová stránka). RALFERA s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami RALFERA s.r.o. a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.3. Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke www.pracavnakupnomcentre.sk
1.4. Pred začatím spracúvania osobných údajov je prevádzkovateľ povinný vymedziť účel spracúvania osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
1.5. Prevádzkovateľ nesmie obmedziť právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti, zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
1.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
1.7. Prevádzkovateľ je taktiež povinný zlikvidovať prípadne anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.


2. DEFINÍCIA
SUBJEKTU A POJMOV

 • Pravidlá spracúvania osobných údajov prijala spoločnosť RALFERA s.r.o., IČ: 02893282, so sídlom Olšanská 54/3, Praha 3, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 225072, vedená Mestským súdom v Prahe (ďalej len „RALFERA“).
 • Pravidla definujú zásady spracovania osobných údajov všetkých užívateľov webových stránok sk (ďalej len „ užívateľ “) a ďalej kontaktných osôb klientov (ďalej len „ klient “).
 • RALFERA plní pri spracovaní osobných údajov rolu správcu i spracovateľa. RALFERA je správcom v prípade osobných údajov, ktoré zadávateľ vyplní pri vytvorení a správe subjektu. V ostatných prípadoch, keď prostredníctvom RALFERA poskytuje osobné údaje klientovi v reakcii na jeho pracovnú ponuku, je správcom priamo klient. RALFERA tak zastáva rolu spracovateľa, ktorý tieto údaje pre klienta zbiera a ďalej spracováva.
 • Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.
 • Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií, alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.
 • Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.
 • Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.
 • Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Poverenou osobou pre oblasť ochrany osobných údajov je v spoločnosti RALFERA: Ing. Jan Řechtáček, ludus@ludusczech.cz, +420 777 714 604. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.
3. DRUHY SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV
 • RALFERA spracováva najmä údaje, ktoré užívateľ uvedie pri komunikácii s klientom (obchodným partnerom) v reakcii na pracovnú ponuku. Niektoré osobné údaje sú pre začatie komunikácie povinné (meno a e-mailová adresa) a slúžia pre základnú identifikáciu užívateľa. Pri ďalšom používaní možno uviesť najmä údaje o pracovnej histórii a vzdelaní, alebo ďalšie údaje bežne obsiahnuté v CV, napríklad fotografiu.
 • RALFERA ďalej spracováva údaje, ktoré vkladateľ uvedie pri odpovedi na pracovné ponuky. Niektoré údaje (meno, e-mailová adresa) sú povinné predovšetkým z dôvodu možnosti spätného kontaktu. Voliteľne možno vložiť ďalšie údaje.
 • Používame Cookies, aby sme zvýšili úroveň kvality poskytovaných služieb. Cookies sú malé súbory, ktoré webová stránka ukladá na pevný disk užívateľa. Naše webové stránky môžu obsahovať taktiež Cookies tretích strán, ktoré slúžia k získavaniu štatistik o návštevnosti a chovaní návštevníkov. V nastavení prehliadača môže užívateľ zakázať používanie Cookies, táto voľba však bude mať vplyv na správne zobrazovanie stránok. Pre akvizičné účely a meranie efektivity zobrazenia reklamy používame v našich produktoch nasledujúce služby tretích strán: Google Adwords, Facebook a Adform.
 • Odpovede na ponuky práce môžu podávať iba osoby staršie ako 15 rokov.
 • RALFERA zásadne nevyžaduje osobní údaje, ktoré k danému účelu nie sú potrebné, napríklad rodné číslo nebo číslo ID preukazu.
 • RALFERA si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek údaj, oznámenie alebo informáciu, ktorá je úplne alebo z časti nepresná, nezmyselná či nereálna. Rovnako tak má RALFERA právo vymazať či blokovať údaje, politické či iné názory, vulgarizmy apod., o ktorých sa domnieva, že by mohli porušiť právne predpisy alebo všeobecne platné morálne zásady. O rozhodnutí blokovať či vymazať akýkoľvek údaj nie je RALFERA povinný Užívateľa informovať.
4. TYPY POUŽÍVÁNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJOV
4.1. RALFERA používa osobné údaje vždy výhradne pre účely, pre ktoré boli zhromaždené. Pokiaľ RALFERA zastáva rolu spracovateľa osobných údajov pre klientov, nemôže bez súhlasu rozširovať účel, za ktorým sú osobné údaje poskytnuté, pokiaľ sa RALFERA nemusí podriadiť právnemu nariadeniu.
4.2. Pri vytvorení a správe klientskeho profilu.
4.3. Pri Vybavení reakcie na pracovnú ponuku
4.4. Pri zasielaní ponúk.
V tomto prípade prebieha spracovanie osobných údajov výhradne na základe prejaveného záujmu o pracovnú pozíciu uverejnenú klientom.
4.5. Pri zasielaní ponúk a noviniek. 

V tomto prípade spracovanie zahŕňa Vaše meno a e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha iba po udelení Vášho dobrovoľného súhlasu. Súhlas udelený pri reakcii na uverejnenú pracovnú ponuku zahŕňa Váš súhlas i pre spracovanie osobných údajov osloveným klientom, ktorý si osobné údaje ponechá pre účely procesu výberového konania.

5. ODVOLANIE SÚHLASU
5.1. Obchodné oznámenia.

Užívatelia môžu kedykoľvek zrušiť odber obchodných oznámení, a to kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v zapätí každého obchodného oznámenia, alebo pomocou kontaktov uvedených v tomto dokumente.
5.2. Cookies
Zmeniť nastavenie kliknutím na odkaz “Cookies” v zapätí webových stránok alebo zmeniť nastavenie priamo v prehliadači.
5.3. Osobné údaje.
Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť RALFERA o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Spoločnosti RALFERA sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: ludus@ludusczech.cz.

6. OSOBY S PRÍSTUPOM K OSOBNÝM ÚDAJOM
6.1. RALFERA spĺňa technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov, ktoré mu ukladá zákon. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). RALFERA využíva bezpečnostné a kontrolné mechanizmy zaisťujúce ochranu dát na úrovni zodpovedajúcej citlivosti jednotlivých osobných dát.
6.2. Nastavenie riadenia užívateľských prístupov, systém riadenia práv a rolí, zaisťuje ochranu dát pred neoprávneným prístupom. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných, či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
6.3. Spoločnosť RALFERA je na vyžiadanie povinná poskytnúť Vaše osobné údaje taktiež štátnym orgánom (napr. Polícia SR, štátne úrady v rámci výkonu kontrol, ak je to nevyhnutné).
6.4. Osobné údaje sú spracovávané RALFERA a klientmi, pokiaľ sú spracovávané v súvislosti s reakciami na ich pracovné ponuky.
6.5. RALFERA si vyhradzuje právo využiť pre spracovanie osobných údajov tzv. spracovateľa. Tieto subjekty môžu osobné údaje spracovávať iba pre účely a spôsobom, ktorý RALFERA stanoví. RALFERA ako spracovateľa využíva:
 • Google LLC
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
 • sk (nástroje pro on-line marketing);
 • LUDUS CZECH s.r.o., globálny technický správca platformy “jobsatmall”
 • prípadne ďalšie subjekty.
7. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVÁME
7.1. RALFERA spracováva osobné údaje u registrovaných klientov po dobu platnosti ich registrácie. Údaje o zástupcoch klienta sú spracovávané po celú dobu trvania obchodného vzťahu.
7.2. Osobné údaje používané pre potreby spracovania a vybavenia pracovnej ponuky a následného výberového konania sú uchovávane až do obsadenia príslušnej pracovnej pozície. Tato doba však môže byť dlhšia než doba uverejnenia pracovnej ponuky klienta zverejnená na webových stránkach. V prípade udelenia Vášho súhlasu, môžu byť osobné údaje uchovávané v databáze klienta pre prípad otvorenia obdobnej pracovnej ponuky, a to po dobu 2 rokov.
7.3. Údaje získané pre marketingové účely sú spracovávané po celú dobu trvania Vášho súhlasu.

8. PRÁVA UŽÍVATEĽOV

Právo na prístup k osobným údajom
Subjekt údajov má právo získať od správcu informáciu, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na vyžiadanie tak vždy RALFERA poskytne užívateľom všetky informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré z pozície správcu osobných údajov spravuje.

Právo na nápravu
Pokiaľ užívateľ zistí, že sú jeho osobné údaje nepresne, alebo inak chybne spracovávané, má právo požadovať ich opravu a to bez zbytočného odkladu.

Právo na výmaz
Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané z dôvodu plnenia nejakého účelu a už nie sú pre daný účel potrebné, prebehne ich zmazanie automatickým procesom. Pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a subjekt údajov súhlas odvolá, osobné údaje vymaže, pokiaľ je v pozícii správcu. Po uplynutí 2 ročného obdobia odo dňa vloženia životopisu budú údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je RALFERA povinná Osobné údaje definitívne vymazať. RALFERA v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Právo na obmedzenie spracovania
Subjekty údajov majú právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov a to prostredníctvom žiadosti zaslanej na kontakty uvedené v tomto dokumente. 

Právo na ochranu súkromia
Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že RALFERA spracováva osobné údaje v rozpore s právom na ochranu súkromného alebo osobného života, môže od RALFERA požadovať vysvetlenie a odstránenie takéhoto stavu prostredníctvom kontaktov uvedených v tomto dokumente.

9. DEFINÍCIA VZŤAHU SPRÁVCA A SPRACOVATEĽA
9.1. RALFERA, klienti a ďalšie tretie strany, ktoré pro RALFERA dielčím spôsobom spracovávajú osobné údaje, vystupujú podľa toho, kto určuje účel a spôsob spracovania ako správcovia a spracovatelia. Vzťah medzi správcami a spracovateľmi  sa riadi týmito pravidlami, a ďalej príslušnými právnymi predpismi. Osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje v roli spracovateľa, sú povinné tak robiť iba v súlade s pokynmi správcu.
9.2. Klienti môžu poskytnúť RALFERA iba také osobné údaje, pre ktorých spracovanie a poskytnutie majú zákonný dôvod. Za splnenie uvedenej povinnosti a aktuálnosť všetkých poskytnutých údajov zodpovedá klient. Klienti môžu spracovávať osobné údaje iba po dobu potrebnú pre plnenie konkrétneho účelu, pokiaľ neexistuje iný zákonný dôvod pre ich spracovanie.
9.3. RALFERA, klienti, alebo ďalšie tretie strany, sú povinné predovšetkým:
 • ohlasovať všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť správnosť spracovania osobných údajov;
 • poskytovať vzájomnú súčinnosť pri zaistení bezpečnosti spracovania osobných údajov, vrátane ohlasovania a oznamovania prípadných porušení zabezpečenia;
 • poskytovať vzájomnú súčinnosť pri plnení informačnej povinnosti vo vzťahu k osobám, ktorých osobné údaje sú spracovávané, a pri uplatňovaní ich práv podľa týchto pravidiel;
 • riadiť sa pri spracovaní osobných údajov príslušnými právnymi predpismi.
9.4. Spracovatelia využívaní RALFERA môžu do spracovania osobných údajov zapojiť ďalšieho spracovateľa iba po predchádzajúcom písomnom súhlase RALFERA.
9.5. RALFERA, klient, alebo ďalšie tretie strany, nesú vždy zodpovednosť za svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, o ktorých sa dozvedia, a to i po skončení ich spracovania.
9.6. Po skončení spracovania osobných údajov vykonávaného na základe niektorého zo zákonných dôvodov RALFERA, klient, alebo ďalšie tretie strany zlikvidujú osobní údaje, vrátane všetkých ich kópií.
9.7. RALFERA, klient, alebo ďalšie tretie strany, sú povinné si poskytovať vzájomnú súčinnosť. V prípade potreby sú spracovatelia využívaní RALFERA povinní umožniť audity alebo inšpekcie vykonávané priamo RALFERA, alebo nezávislým audítorom a pri týchto auditoch plne spolupracovať.

10. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Vaše dotazy, pripomienky alebo oznámenia týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete adresovať na RALFERA s.r.o. e‑mailom na adresu ludus@ludusczech.cz alebo na telefónnom čísle +420 777 714 604.

Ak je správcom osobných údajov klient, môže sa dotknutá osoba (žiadateľ) obrátiť na klienta priamo. Pokiaľ žiadateľ nepozná kontakt na klienta, poskytne mu tento kontakt RALFERA.

11. ÚČINNOSŤ

Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020. Spoločnosť RALFERA je oprávnená obsah Dokumentu meniť spôsobom, ktorý neporuší právne predpisy.

 RALFERA s.r.o.